Hamseweg 22 | 3828 AD | Hoogland
033- 205 34 66 (08:30 - 12:00 en 13:00 - 17:00)

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden My GPS Tracker 2019

Conneqtech B.V. gevestigd aan de Einsteinweg 35a, 3752 LW te Bunschoten en handelend onder de naam My GPS Tracker geeft garantie op de door haar geleverde producten die in deze Garantievoorwaarden worden genoemd (nader te noemen “het Product” of “de Producten”) onder de navolgende voorwaarden te noemen Garantievoorwaarden.

Art. 1. Deze garantie is van toepassing voor de “Koper” van het Product welke het product heeft aangeschaft binnen de EU.

Art. 2. Deze Garantievoorwaarden zijn uitsluitend op de door My GPS Tracker aan Koper geleverde producten van toepassing. geleverde producten aan Koper. De door My GPS Tracker aan Koper beschikbaar gestelde software valt buiten deze Garantievoorwaarden.

Art. 3. Indien er in de periode waarbinnen voor deze garantie geldt in het kader van onderhavige garantie een nieuw Product wordt geleverd dan vangt daarmee geen nieuwe garantieperiode aan.

Art. 4. My GPS Tracker garandeert aan Koper dat het Product vrij is van fouten die de werking van het Product negatief beïnvloeden.

Art. 5. In geval van een defect aan een Product, die naar beoordeling van My GPS Tracker niet is veroorzaakt door onjuist gebruikt van het Product door Koper, dan wordt dit defect verholpen. Indien een reparatie van het Product niet mogelijk blijkt te zijn, ter beoordeling door My GPS Tracker, wordt eventueel een vervangend Product geleverd.

Art. 6. Indien het huidige Product van Koper niet meer leverbaar is staat het My GPS Tracker vrij een ander Product te leveren aan Koper welke voorziet in een zelfde gebruikersbehoefte van Koper als waarvoor het huidige Product wordt toegepast.

Art. 7. Voor de Producten die door My GPS Tracker worden verkocht geldt een garantietermijn van twee jaar. Indien een Product hiervan is uitgezonderd dan zal dit gemeld worden bij de aanschaf van dit Product.

Art. 8. Producten ouder dan twee jaar maar niet ouder dan 4 jaar mogen aangeboden worden ter reparatie aan My GPS Tracker, op basis van onderzoek door My GPS Tracker zal er een prijsopgave aan Koper worden verstrekt wanneer deze de vervangingswaarde van het Product niet overstijgt.

Art. 9. My GPS Tracker behoudt het recht voor om in plaats van vervanging/herstel van het product over te gaan tot een geldelijke vergoeding van de schade. Deze geldelijke vergoeding is gemaximaliseerd op het initiële aankoopbedrag door Koper van het Product.

Art. 10. Alle garantieperiodes vangen aan vanaf de datum van aankoop van het Product door Koper. De datum op de factuur vanuit My GPS Tracker is van toepassing bij voor het bepalen van deze startdatum.

Art. 11. In geval van garantie op het Product betreft deze garantie uitsluitend het fysieke Product. Vervolgschade, zoals de kosten van demontage van het Product, het plaatsen van het nieuwe Product met toebehoren en reis- en verblijfskosten, vallen niet onder de garantie.

Art. 12. Defecten aan het Product die een andere oorzaak hebben dan materiaalfouten of constructiefouten vallen niet onder de garantie. Zo is in ieder geval uitgesloten schade aan het Product die veroorzaakt is door:

  • Ondeskundige montage, waaronder in ieder geval wordt verstaan montage die niet volgens de handleiding of niet door een My GPS Tracker erkend installateur heeft plaatsgevonden.
  • Een onjuist gebruik.
  • Invloeden van vocht en/of stof
  • Beschadigingen, krassen en slijtage als gevolg van het gebruik van het product
  • Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door een derde, niet zijnde door My GPS Tracker of een door My GPS Tracker erkende installateur/reparateur.
  • Inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.
  • Schade veroorzaakt door gebruik van accessoires die niet door My GPS Tracker geleverd zijn.

Art. 13. My GPS Tracker is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade dan wel gevolgschade zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade veroorzaakt door het Product van My GPS Tracker.

Art. 14. Indien Koper een schade constateert aan het Product, dient Koper te allen tijde hiervan direct melding te maken bij My GPS Tracker ongeacht of de schade onder deze garantie valt. My GPS Tracker zal de klacht in behandeling nemen en Koper aanwijzingen geven hoe te handelen. Op basis van de analyse van My GPS Tracker wordt kenbaar gemaakt of er sprake is van een defect vallend onder deze garantie, pas dan kan door Koper een beroep worden gedaan op deze Garantievoorwaarden.

Art. 15. Onderhavige garantie wordt aan Koper verstrekt onder de volgende opschortende voorwaarden:

  1. De klacht of het defect dient eerst aangemeld te zijn bij My GPS Tracker conform beschreven procedure en vervolgens door My GPS Tracker te zijn onderzocht;
  2. Koper heeft de aankoopsom voor het Product volledig voldaan aan My GPS Tracker;

Art. 16. Reparaties aan een defect welke door My GPS Tracker worden uitgevoerd en waarop deze Garantievoorwaarden niet van toepassing zijn geldt een garantietermijn van 3 maanden na reparatiedatum op materiaal- en arbeidsfouten.

Art. 17. De rechten voor Koper uit deze Garantievoorwaarden kunnen niet overgedragen worden aan derden.

Art. 18. Koper heeft behalve de rechten en vorderingen die hem in deze Garantievoorwaarden worden toegekend, ook de rechten en vorderingen die de Wet hem toekent, tenzij hiervan in deze Garantievoorwaarden uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Art. 19. Op deze Garantievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voorkomend uit deze Garantievoorwaarden dan zullen deze worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

Art. 20. Deze Garantievoorwaarden worden behalve in het Nederlands ook in het Engels en Duits opgesteld. In geval van onduidelijkheid over de tekst zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.

Art. 21. Deze Garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van My GPS Tracker, bij tegenstrijdigheden tussen deze Garantievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden zijn deze Garantievoorwaarden leidend.